PROGRAM COMMITTEE

 Eugene Demler

 Elisabeth Giacobino

 Alexey Kavokin

 

ORGANISING COMMITTEE

 Alexey Rubtsov

 Elena Kuznezova

 Alexey Akimov

 Ivan Ignatiev

 Anna Miroshnichenko

 Maria Kuznezova

 Giuseppe Eramo